5.1.1.5. A szervezeti egységek

A Társulás szervezeti felépítése, szervezeti egységei, és azok feladatai:

Társulási Tanács
A Társulás közös döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsban a Társulás tagjait a társult önkormányzatok polgármesterei képviselik (a Társulási Tanács tagjai).
A polgármestert – akadályoztatása esetén – a képviselő-testület által meghatalmazott személy helyettesíti.
Amennyiben a meghatalmazó okirat nem tartalmaz korlátozást, úgy azt teljes körű képviseleti meghatalmazásnak kell tekinteni.

Társulás Elnöke
A Társulás Elnöke egyben az Előkészítő Bizottság elnöke is. Az Elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg, minősített többségi döntéssel, titkos szavazással. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet.
Az Elnök képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét – külön meghatalmazás nélkül – a soros elnökhelyettes látja el. Az Elnök összehívja és vezeti a Társulási Tanács, illetve az Előkészítő Bizottság üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről.
A Társulás nevében kötelezettségvállalásra az Elnök jogosult.

Társulás Elnökhelyettesei
A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idejére, saját tagjai sorából, 2 elnökhelyettest választ, minősített többségi döntéssel. Az elnökhelyettesek megválasztásával egyidejűleg határozza meg a Társulási Tanács, hogy milyen sorrendben helyettesítik az Elnököt.
Az elnökhelyettes(ek) személyére a Társulás Elnöke tesz javaslatot.

A Társulási Tanács Előkészítő Bizottsága (EB)
Az Előkészítő Bizottsága 7 tagú. A bizottság tagja az elnök, a 2 elnökhelyettes tisztségüknél fogva, továbbá a Társulási Tanács 4 olyan tagja, akiket a Tanács az önkormányzati ciklus idejére bizottsági tagnak minősített többségi döntéssel megválasztott.
A bizottsági tagok személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.

Az Előkészítő Bizottság segíti a Társulás Elnökének, elnökhelyetteseinek munkáját, közreműködik a Társulási Tanács ülésének előkészítésben, kapcsolatot tart a Társulási Tanács tagjaival, a tagönkormányzatokkal és közreműködik a döntések végrehajtásában.

A Társulási Tanács Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága (PEB)
Az 5 tagú Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai közül, az önkormányzati választási ciklus idejére, minősített többségű döntésével.
A bizottsági tagok személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.

A PEB a Társulás működésének és gazdálkodásának általános ellenőrző szerve.

Eseti Munkabizottság

A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és végrehajtására a társulási tanács eseti munkabizottságot hozhat létre.

A munkabizottság tagjainak száma a 7 főt nem haladhatja meg. Feladatait és működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani.

Elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg a munkabizottság létrehozásával egy időben. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. A bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra megválasztott tag láthatja el. A bizottság tagjainak megválasztása során tagként olyan külső személy is javasolható, aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a kistérségben. A bizottságok tagjai közé az ágazati szakembereken túl, a finanszírozási, működtetési ügyekben jártas bizottsági tagot is kell választani.

Társulás Munkaszervezete
A társult önkormányzatok képviselő-testületei a megállapodásban rögzített közszolgáltatási, közigazgatási és területfejlesztési feladatok ellátására, a Társulás székhely településén, egy elkülönült munkaszervezetet működtetnek. A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a munkaszervezet látja el.